Įeiti

ETIKA IR SKAIDRUMAS

APIE MUS
​Kadangi nuo mūsų produktų yra priklausomi milijonai žmonių visame pasaulyje, mes vadovaujamės griežtais standartais, taikomais mūsų, kaip bendrovės, veiklai.

Mūsų vyriausiasis atitikimo reikalavimams tarnautojas, tiesiogiai pavaldus vyriausiajam vykdančiajam vadovui, yra atsakingas už mūsų verslo veiklos atitikimą griežtiems etikos standartams bei reikalavimų laikymąsi visame pasaulyje. Tai reiškia:

  • užtikrinti, kad bendrovė laikytųsi visų taikytinų įstatymų ir taisyklių;
  • per bendrovės "Merck Sharp & Dohme" Etikos skyrių įgyvendinti bendrą bendrovės įsipareigojimą verslo veikloje laikytis etikos principų ir elgesio taisyklių visuose bendrovės lygmenyse; ir
  • saugoti asmens privatumą, kaip tai numatyta mūsų visuotinėje privatumo programoje.

Mūsų Etikos skyrius remia įsipareigojimą laikytis griežčiausių etikos standartų ir vientisumo principų visose verslo praktinėse veiklose. Mes aiškiai nurodome savo lūkesčius darbuotojams ir jie yra atskaitingi mums už savo elgesį. Mūsų bendrovėje taip pat yra sukurti tam tikri mechanizmai, pavyzdžiui, Piliečių skundus tiriančio pareigūno skyrius ir visuotinė Pagalbos linija, padedantys ir patariantys su probleminėmis situacijomis susiduriantiems darbuotojams.

Mes taip pat liekame įsipareigoję veikti atvirai ir nuosekliai. Neseniai ėmėmės veiksmų, reikšmingai didinančių mūsų veiklos skaidrumą, įsipareigodami viešai atskleisti trečiųjų šalių grupių mums teikiamą finansinę paramą bei paramą sveikatos priežiūros darbuotojams, atstovaujantiems bendrovei "Merck Sharp & Dohme" ar mūsų gaminamiems produktams. Mes taip pat užtikriname, kad mūsų į rinką tiekiamų produktų tyrimų rezultatai, nepaisant, ar jie teigiami, ar neigiami, būtų greitai viešai paskelbti interneto svetainėje ClinicalTrials.gov.

​Klinikinių tyrimų rezultatų publikavimas

​Atliekami klinikiniai tyrimai yra svarbus žingsnis siekiant užtikrinti, kad mūsų produktai yra saugūs ir veiksmingi. Mes registruojame savo bandymus, kai tik apie juos sužino pacientai ir sveikatos priežiūros paslaugų teikėjai. Mes taip pat viešai skelbiame mūsų parduodamų produktų tyrimų rezultatus, nepriklausomai nuo jų pasekmių.

Rinkodaros principai

​Vykdydami savo rinkodaros veiklą MSD Lietuva laikosi Inovatyvios Farmacijos Pramonės Asociacijos ir Vaistų Gamintojų Asociacijos patvirtinto Vaistų rinkodaros etikos kodekso, kuriuo siekiama užtikrinti, kad farmacijos kompanijos reklaminę veiklą vykdytų tinkamai, vengtų nesąžiningos praktikos ir galimų interesų konfliktų su sveikatos priežiūros specialistais, laikytųsi visų galiojančių įstatymų ir teisės aktų.

​Mūsų veikla yra etiška ir skaidri

​Mūsų reputacija ir mūsų klientų pasitikėjimas didžiąja dalimi priklauso nuo to, kaip mes vykdome verslo veiklą. Todėl mes stengiamės visose savo veiklose dirbti atvirai ir skaidriai.

 
​KORPORACINĖ ATSAKOMYBĖ

​Peržiūrėkite mūsų Korporatyvinės atsakomybės ataskaitas

 
​Elgesio kodeksas: Mūsų Vertybės ir Standartai

​Bendrovės "Merck Sharp & Dohme" elgesio kodeksas, Mūsų Vertybės ir Standartai, atspindi mūsų korporacijos vertybes ir lemia mūsų kiekvieną dieną priimamus sprendimus. Tikimasi, kad kiekvienas darbuotojas visame pasaulyje žino ir laikosi šio kodekso.
              
bottomfooter